• plus-market@plus-market.pl
 •  

  REGULAMIN PROGRAMU STAŁEGO KLIENTA

   

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta Plus Market („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta Plus Market („Karty Stałego Klienta”).
  3. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k. / Plus Market Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne, NIP: 517-03-58-571, REGON: 180810653 („Organizator”).
  4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
  5. Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Organizatora w sklepach Plus Market. Aktualna lista znajduje się na stronie internetowej: plus-market.pl
  6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: plus-market.pl oraz w sklepach Plus Market.
  7. Udział w Programie jest dobrowolny.

   

  1. WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA PLUS MARKET
  2. Osoba przystępująca do Programu musi dokonać jednorazowo dowolnego zakupu w jednym ze sklepów objętych Programem oraz właściwie wypełnić formularz na Kartę Stałego Klienta.
  3. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i podpisać formularz podając swoje dane osobowe w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą.
  4. Po dokonaniu powyższych czynności Klient otrzymuje Kartę Stałego Klienta stając się jednocześnie Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Programie i korzystanie z jego przywilejów.

   

  III. KORZYSTANIE Z KARTY STAŁEGO KLIENTA

  1. Karty Stałego Klienta upoważniają Klienta do otrzymania 4% rabatu na każde zakupy towarów powyżej 10 zł dokonane w sklepach Plus Market („Rabat”).
  2. W celu naliczenia Rabatu należy okazać kasjerowi Kartę Stałego Klienta.
  3. Promocje się nie łączą. Posiadacz nie może otrzymać dodatkowego rabatu na produkty objęte promocją lub z wyprzedaży.
  4. Karty Stałego Klienta będą brały udział w konkursach z nagrodami.
  5. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
  6. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
  7. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
  8. W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z ustawy prawa konsumenta z dnia 30 maja 2015 roku, przy zakupie gdzie klient skorzystał z Karty Stałego Klienta, otrzyma wyłącznie zwrot faktycznie uiszczonej ceny.

   

   

   

  1. CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU
  2. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez publikację takiej decyzji na stronie internetowej plus-market.pl
  3. Klient może zrezygnować z programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w sklepie Plus Market bądź przesłać na adres siedziby Organizatora.
  4. Po zakończeniu Programu, rabaty i inne benefity wynikające z posiadania Kart Stałego Klienta przestaną funkcjonować.

   

  1. REKLAMACJE
  2. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Organizatora.
  4. Rozpatrywanie reklamacji do 30 dni liczonych od daty wpłynięcia.
  5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

   

  1. DANE OSOBOWE
  2. Dane osobowe ujawnione przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
  3. Administratorem danych osobowych jest Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k / Plus Market Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne, NIP: 517-03-58-571, REGON: 180810653.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 ze zm.)
  5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32-35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez uczestnika jest równoznaczne z usunięciem z Programu.

   

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie na stronie internetowej: plus-market.pl jak również w sklepach Plus Market. Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.plus-market.pl.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2020.